Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 

 1. G10: G10 B.V., gevestigd te Wormerveer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 35015792.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met G10 een overeenkomst heeft gesloten of aan wie G10 een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen in het onderhavige document.
 4. Dienst: de diensten die G10 ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte of nader overeengekomen.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen G10 en Opdrachtgever krachtens welke G10 de Dienst zal uitvoeren.
 6. Website: www.g10.nl.

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

 

 1. In een door G10 opgestelde offerte wordt aangegeven wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Aanpassing van de omschrijving van de Dienst geldt als een wijziging van de Overeenkomst.
 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door G10, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft G10 het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Opdrachtgever dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat G10 werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.
 5. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn voor G10 alleen bindend indien en voor zover deze door G10 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 7. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door G10.
 8. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde: 1. de Overeenkomst; 2. het Service Level Agreement; 3. de eventuele bijlagen; 4. deze Algemene Voorwaarden; 5. eventuele aanvullende voorwaarden / productspecifieke voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst


 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal G10 zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. G10 garandeert dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft G10 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. G10 zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdracht­gever, tenzij anders overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdracht­gever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan G10 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan G10 worden verstrekt.
 5. Indien zulks onderdeel is van de Dienst zal G10 Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de offerte of andere voor Opdrachtnemer toegankelijke en kenbare locatie aangegeven grenzen.
 6. Ieder actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan G10 te melden.
 7. G10 heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens G10 niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 

Artikel 4. Oplevering en aanvaarding


 1. Indien een Dienst strekt tot creatie of aanpassing van een werk of product, dient Opdrachtgever binnen twee dagen na oplevering het resultaat te evalueren en goed of af te keuren. Als het software betreft, is deze termijn 14 dagen. Indien Opdrachtgever deze creatie of aanpassing in voornoemde periode niet (geheel of gedeeltelijk) afkeurt, wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.
 2. Indien Opdrachtgever een resultaat geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal G10 zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de afkeuring onterecht is. Opdrachtgever heeft vervolgens eenzelfde periode om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 3. Indien Opdrachtgever ook na een aantal revisies of motivaties het resultaat blijft afkeuren, is G10 gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. De vordering ten aanzien van reeds verrichte werkzaamheden blijft bestaan.
 4. Indien een Dienst in fasen wordt verricht, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het resultaat van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring van het resultaat van een latere fase niet baseren op zaken die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 5. Door G10 opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. G10 is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
 6. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 5. Wijziging dienst
 1. Indien er, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, wijzigingen in de Dienst noodzakelijk zijn, worden de (extra) kosten berekend. Indien aan de betreffende wijziging extra kosten zijn verbonden zullen deze als meerwerk worden beschouwd en voor zover daaruit minder kosten zijn ontstaan, als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd dan wel gecrediteerd aan Opdrachtgever.
 2. Indien G10, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is G10 gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat G10 tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
 
Artikel 6. Prijzen
 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen op de website, offerte en andere materialen van G10 zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt door G10 geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is G10 gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. G10 zal Opdrachtgever, schriftelijk of per e-mail, hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. G10 kan de prijzen en tarieven maximaal met 5% per jaar verhogen zonder mogelijkheid voor opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.
 
Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
 1. G10 zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een declaratie sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze declaratie is 30 dagen na de datum van de declaratie, tenzij anders aangegeven op de declaratie of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 30 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door G10.
 3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 5. In bovenstaande gevallen heeft G10 voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 6. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van G10.
 7. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover G10 niet nakomt, is G10 zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van G10 op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 
Artikel 8. Ontwikkeling van specifieke werken
 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het ontwikkelen van software, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten of andere specifieke werken, zullen Partijen schriftelijk specificeren welke werken ontwikkeld zullen worden, aan welke eisen deze moeten voldoen en op welke manier dit zal geschieden. G10 zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van diens instructies en gegevens.
 2. G10 is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 3. Indien door Opdrachtgever aan G10 verstrekte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door G10 in het kader van de Overeenkomst.
 4. Tenzij anders overeengekomen heeft G10 het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van de werken. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden (waaronder de eindgebruikersovereenkomst) bij het gebruik van de ontwikkelde werken, maar ook software geleverd door G10 van derden, bij Opdrachtgever. Kosten die gemoeid zijn met de licenties, welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van de Overeenkomst, zullen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Dit staat gespecificeerd in de offerte.
 5. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van ontwikkelde software en de bij de ontwikkeling van de software voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.
 
Artikel 9. Installatie en onderhoud van software / hardware
 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, hardware dan wel andere apparatuur (bijvoorbeeld kaartlezers), is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.
 2. G10 zal de software en eventuele hardware installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware en netwerken. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste installatie en werking van de software mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens (waaronder inloggegevens indien dit voor tijdige en juiste uitvoering van de Dienst noodzakelijk is), waarvan G10 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de software, tijdig aan G10 worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever zal op verzoek van G10 medewerkers en hulppersonen (derden) van G10 alle benodigde toegang verlenen tot de betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot deze systemen zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 4. De keuze, aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. G10 zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware en netwerken niet aan de eisen van G10 voldoen, is G10 gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
 5. Indien voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en zorg dragen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart G10 voor aanspraken van derden betreffende installatie en onderhoud van de software.
 6. G10 zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal G10 hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.
 7. G10 zal zich inspannen om de software up-to-date te houden. G10 is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s) en derden. G10 is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is voor de Dienst.
 8. G10 zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Hiervoor zal G10 een offerte uitbrengen. Artikel 10 is van overeenkomstige toepassing op dergelijke veranderingen en nieuwe functionaliteit.
 9. G10 is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.
 10. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software in de configuratie tool wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan G10 heeft gemeld en G10 deze schriftelijk heeft goedgekeurd. G10 kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
 
Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, maar niet beperkt hiertoe (hierna: materialen) berusten uitsluitend bij G10 of diens toeleveranciers.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Het is G10 toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien G10 door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 5. Ieder gebruik dat, of verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen die buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro (zegge: tienduizend euro) per inbreukmakende handeling betalen aan G10, onverminderd het recht van G10 om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 
Artikel 11. Reclames
 1. Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van producten (dus geen software; zie hiervoor artikel 4) c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 48 uur ter kennis van G10 te worden gebracht.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen vijf werkdagen na ontvangst van de producten c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan G10 te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan G10 is kenbaar gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
 4. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van G10.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 6. Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
 
Artikel 12. Retourzendingen
 1. In alle gevallen geschiedt retourzending middels het doen van een aanvraag via per e-mail G10. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Daarbij dient Opdrachtgever het product in originele verpakking te retourneren.
 
Artikel 13. Garantie
 1. Op de door Opdrachtgever bij G10 gekochte producten rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website van de fabrikant. Deze bepaling is niet van toepassing op software, maar op producten.
 2. G10 zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde producten nakomen, maar verleent Opdrachtgever geen (extra) garantie op door haar geleverde producten.
 3. De (wettelijke) garantie geldt niet: a.. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage. b. Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond. c. Indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen. d. Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, klimatologische of andere inwerkingen.
 4. Opdrachtgever dient G10 een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder Opdrachtgever bij G10 aanspraak kan maken op enige tegenprestatie dan wel schadevergoeding.
 5. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het maken van een back-up van zijn gegevens en/of programmatuur (software). Het is mogelijk dat deze tijdens een reparatie, vervanging of transport verloren gaan. G10 is niet aansprakelijk voor schade door verlies van gegevens en/of software. Voor eventuele herinstallaties dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen en zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 
Artikel 14. Aansprakelijkheid
 1. De aansprakelijkheid van G10 voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door G10 van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van G10, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 10.000,- (zegge: tienduizend euro) (exclusief BTW).
 2. Aansprakelijkheid van G10 voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in artikel 14 lid 1 genoemde gevallen rust op G10 geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 14 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van G10.
 4. De aansprakelijkheid van G10 wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever G10 onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en G10 ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat G10 in staat is adequaat te reageren.
 5. G10 is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij G10 meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart G10 voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door G10 geleverde zaken, materialen of resultaten.
 
Artikel 15. Overmacht
 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat G10 door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van G10 kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 
Artikel 16. Personeel
 1. Opdrachtgever zal werknemers van G10 die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en G10 voort­duurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van G10 in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G10. Onder werknemers van G10 worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van G10 of van één van de aan G10 gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van G10 of van één van de aan G10 gelieerde ondernemingen waren.
 
Artikel 17. Duur en opzegging
 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging tijdig voor en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
 2. Indien de Dienst strekt tot ontwikkeling van programmatuur of andere werken, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de in de offerte aangegeven duur of totdat de werken ontwikkeld en aanvaard zijn. Tenzij anders wordt overeengekomen, kan de Overeenkomst in deze situatie niet tussentijds worden beëindigd.
 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is G10 gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. G10 is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft G10 het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van G10 op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.
 
Artikel 18. Geheimhouding
 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld is. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. G10 zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van G10, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of G10 daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal G10 zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 
Artikel 19. Wijzigingen AV
 1. G10 behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van G10 of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder ordernummers XXXX en te vinden op de Website. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met G10 B.V.
 
Artikel 20. Slotbepalingen
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Informatie en mededelingen op de website van G10 zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
 5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail en fax voldoende vaststaat.
 6. De door G10 ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 7. De Opdrachtgever geeft G10 toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van G10, tenzij in de overeenkomst expliciet anders is overeengekomen of Opdrachtgever een zwaarwegend belang kan aanvoeren dat tegen dit gebruik pleit.
 8. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 9. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
Inhoud